همایش ملی کشاورزی و سلامت- افراد
افراد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/17 | 
رئیس همایش: دکتر اصغرمکارم، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
قائم مقام رئیس همایش: دکتر فاطمه سیدی، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
دبیر علمی: دکتر محمدرضا مددی، دانشگاه جیرفت
دبیر اجرایی: دکتر غلامعلی حقیقت، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
کمیته علمی همایش شامل اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور
نشانی مطلب در وبگاه همایش ملی کشاورزی و سلامت:
http://jiroftagrihealth.ir/find.php?item=1.54.15.fa
برگشت به اصل مطلب